НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТЪПКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

  1. Нотариален акт (копие) – Първото и най- важно условие за започване на строеж е уреждането на собствеността на имота.
  2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план. Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й (експресна, бърза, обикновена).
  3. Виза за проектиране - визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. Представлява копие от устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване. Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).
  4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество - сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.
  5. Предварителен договор с ВиК дружество - сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към водоснабдителните и/или канализационните системи.
  6. Геодезическо заснемане на парцела - служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици.
  7. Проектиране на технически проект - 20 дни.
  8. Внасяне на готовия проект в съответната община и издаване на РС /разрешително за строеж/ - 30 дни.
  9. Срок за обжалване от РДНСК - 14 дни.
  10. Откриване на строителна площадка и стартиране на строителството.